Comparison of force density of various superconducting linear motor types considering numerically evaluated AC losses

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Zoekresultaten