Comparison between intravascular ultrasound and pressure-derived myocardial fractional flow reserve for evaluation of optimal stent development

C.E.E. Hanekamp, J. Koolen, H.J.R. Bonnier, H. R. Michels, N.H.J. Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-520
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Cardiologica
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1 dec. 1997
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison between intravascular ultrasound and pressure-derived myocardial fractional flow reserve for evaluation of optimal stent development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit