Comparing ultrafast demagnitization rates between competing models for finite temperature magnetism

A.J. Schellekens, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
317 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing ultrafast demagnitization rates between competing models for finite temperature magnetism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie