Comparing refinements for failure and bisimulation semantics

H. Eshuis, M.M. Fokkinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-321
TijdschriftFundamenta Informaticae
Volume52
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit