Comparative analysis on propagation effects of flight delays: a case study of China airlines

W. Wu, C.-L. Wu, T. Feng, H. Zhang, S. Qui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative analysis on propagation effects of flight delays: a case study of China airlines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering