Comments on "PCA Based Hurst Exponent Estimator for fBm Signals Under Disturbances"

J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this note we indicate a mistake in the paper mentioned in the title (Li et al. (2009)). It is observed that the cited paper uses an expansion of the fractional Brownian motion which is not the Karhunen-Loève expansion, and hence the asymptotic behaviour of the constants appearing in the expansion is not related to the asymptotic behaviour of the Karhunen-Loève eigenvalues.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4466-4467
TijdschriftIEEE Transactions on Signal Processing
Volume58
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "PCA Based Hurst Exponent Estimator for fBm Signals Under Disturbances"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit