Comments on ‘Improved synthesis conditions for mixed H2/H∞  gain-scheduling control subject to uncertain scheduling parameters'

Reza Yavari, Arash Sadeghzadeh (Corresponding author), Saeed Shamaghdari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In this note, some comments are provided on the article ‘Improved synthesis conditions for mixed H2/H gain-scheduling control subject to uncertain scheduling parameters’. The problems of H2 and H gain-scheduled control exploiting inexact scheduling parameters are tackled in that article. Unfortunately, due to occurrence of some severe errors the obtained synthesis conditions are wholly fallacious.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)804-806
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Control
Volume94
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 mrt 2021

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on ‘Improved synthesis conditions for mixed H2/H∞  gain-scheduling control subject to uncertain scheduling parameters''. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit