Commentary on a special case of the Gauss-Lucas theorem in the geometry of the zeros of polynomials

L. Kuipers, G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)430-433
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume61
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit