Combining user reputation and provenance analysis for trust assessment

D. Ceolin, P. Groth, V. Maccatrozzo, W. Fokkink, W.R. Van Hage, A. Nottamkandath

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining user reputation and provenance analysis for trust assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science