Combining models and commodity chain research for making long-term projections of port throughput : an application to the Hamburg-le Havre range

P.W. Langen, de, J. Meijeren, van, L.A. Tavasszy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining models and commodity chain research for making long-term projections of port throughput : an application to the Hamburg-le Havre range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie