Color patterns that are invariant under a given permutation of the colors

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-421
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit