Collisions of doubly spin-polarized, ultracold 85Rb Atoms

J.R. Gardner, R.A. Cline, D. Miller, D.J. Heinzen, H.M.J.M. Boesten, B.J. Verhaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  141 Citaten (Scopus)
  120 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We study the collisions of doubly spin-polarized 85Rb atoms at millikelvin temperatures using photoassociation spectroscopy. Because the atoms are spin polarized, only triplet collisional states are formed. This leads to photoassociation spectra of a particularly simple form, which provide a very direct probe of the ground state collision. These spectra are analyzed to yield the ground state triplet scattering length -1000a0
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3764-3767
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPhysical Review Letters
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Collisions of doubly spin-polarized, ultracold 85Rb Atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit