Collective excitation frequencies and stationary states of trapped dipolar Bose-Einstein condensates in the Thomas-Fermi regime

R.M.W. Bijnen, van, N.G. Parker, S.J.J.M.F. Kokkelmans, A.M. Martin, D.H.J. O'Dell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Collective excitation frequencies and stationary states of trapped dipolar Bose-Einstein condensates in the Thomas-Fermi regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie