Coil array structures compared for contactless battery charging platform

J. Achterberg, E.A. Lomonova, J. Boeij, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We propose two new coil topologies for a contactless battery charging platform. The new topologies consist of square printed circuit board (PCB) coils, grouped in two layers on a PCB.We compare the new topologies to each other and to a previously published topology that consists of three layers of hexagonal coils. For each topology, the magnetic flux density is calculated above the coil layers. In addition, the position dependence of the flux linkage between the primary coil array and a secondary coil is simulated and compared for all three topologies. For one of the new topologies, we compare the simulations with measurements.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)617-622
Aantal pagina's6
TijdschriftIEEE Transactions on Magnetics
Volume44
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coil array structures compared for contactless battery charging platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit