Clinical feasibility of a fully automated 3D reconstruction of rotational coronary X-ray angiograms

A.M. Neubauer, J.A. Garcia, J.C. Messenger, E. Hansis, M.S. Kim, A.J.P. Klein, G.A.F. Schoonenberg, M. Grass, J.D. Carroll

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical feasibility of a fully automated 3D reconstruction of rotational coronary X-ray angiograms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Computer Science

Engineering