Circuits and systems for wireless sensing

X. Huang, X. Yu, C. Wang, H. Gao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer4045780
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Sensors
Volume2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2017

Citeer dit