Chemistry and engineering of catalytic hydrodesulfurization

G.C.A. Schuit, B.C. Gates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

384 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A review with 74 refs. on catalytic hydrodesulfurization of pure compds. and petroleum feedstocks, with emphasis on reaction intermediates and structures of Al2O3-supported Ni-W and Co-Mo catalysts. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-438
Aantal pagina's22
TijdschriftAIChE Journal
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemistry and engineering of catalytic hydrodesulfurization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit