Chemistry and characterization of some reactive polyester powder coating systems

R. Linde, van der, B.J.R. Scholtens, E.G. Belder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)634-638
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume55
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit