Chemical reactions as $\Gamma$-limit of diffusion

M.A. Peletier, G. Savaré, M. Veneroni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical reactions as $\Gamma$-limit of diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen