Charge transfer reactions of trivalent phosphorus compounds with p-quinones

G. Boekestein, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-66
TijdschriftPhosphorus and Sulfur and the Related Elements
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit