Charge recombination in a poly(para-phenylene vinylene)-fullerene derivative composite film studied by transient, nonresonant, hole-burning spectroscopy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charge recombination in a poly(para-phenylene vinylene)-fullerene derivative composite film studied by transient, nonresonant, hole-burning spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen