Characterization of supramolecular assemblies by analytical ultracentrifugation: Potential, problems and application to metal coordination arrays and calixerenes

C. Tziatzios, H. Durchschlag, J.J. Gonzalez, E. Albertini, P. Prados, J. Mendoza, de, C. Eschbaumer, U.S. Schubert, P. Schuck, D. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)934-935
Aantal pagina's2
TijdschriftPolymer Preprints
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of supramolecular assemblies by analytical ultracentrifugation: Potential, problems and application to metal coordination arrays and calixerenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit