Characterization of all closed-loop transfer function matrices in H-infinity-optimization

A.A. Stoorvogel, A. Saberi, B.M. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)565-576
TijdschriftControl Theory and Advanced Technology
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit