Changing simple energy-related consumer behaviors : how the enactment of intentions is thwarted by acting and non-acting habits

P.W. Vries, de, H.A.G. Aarts, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changing simple energy-related consumer behaviors : how the enactment of intentions is thwarted by acting and non-acting habits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen