CFD simulation of stratified indoor environment in displacement ventilation : validation and sensitivity analysis.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CFD simulation of stratified indoor environment in displacement ventilation : validation and sensitivity analysis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Sociale wetenschappen