CFD simulation of pedestrian-level wind conditions around buildings: Past achievements and prospects

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-145
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Volume121
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2013

Citeer dit