CFD simulation of micro-scale pollutant dispersion in the built environment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-230
Aantal pagina's6
TijdschriftBuilding and Environment
Volume64
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2013

Citeer dit