Cesium density measurements with a laser diode in a magnetohydrodynamic generator

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-348
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Propulsion and Power
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1990

Citeer dit