Central summation in the quasicontinuum method

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Central summation in the quasicontinuum method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen