Cellulose conversion to ethylene glycol by tungsten oxide-based catalysts

Jan Wiesfeld, Peter Peršolja, Florianne A. Rollier, Adelheid Elemans - Mehring, Emiel Hensen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
325 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellulose conversion to ethylene glycol by tungsten oxide-based catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science