Carbon monoxide-induced reduction and healing of graphene oxide

B. Narayanan, S.L. Weeks, B.N. Jariwala, B. Macco, J.W. Weber, S.J. Rathi, M.C.M. Sanden, van de, P. Sutter, S. Agarwal, C.V. Ciobanu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
284 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon monoxide-induced reduction and healing of graphene oxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science