Carbon-13 nuclear magnetic resonance of some acetylenic compounds

D. Rosenberg, J.W. Haan, de, W. Drenth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Samenvatting

13C N.M.R. were measured for heterosubstituted acetylenes. The chem. shifts of the acetylenic C atoms are influenced in 2 ways: (1) by charge transfer to the triple bond as in -C.tplbond.C-O-, or from the triple bond as in -C.tplbond.C-Ge
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1387-1393
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume87
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon-13 nuclear magnetic resonance of some acetylenic compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit