Candidate for tissue mimicking material made of an epoxy matrix loaded with alginate microspheres

Irena Zivkovic, Redouan Mahou, Klaus Scheffler, Christine Wandrey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present a new composite material containing calcium alginate microspheres incorporated into an epoxy matrix. The new material is mechanically stable and does not degrade over time. Its di-electric properties are extracted by model calculations and compared to the properties of some selected human tissues. Good agreement is observed, which identies the proposed composite material as a good candidate for the use as a phantom material. The presented material is a two component composite and it is shown how its effective properties can be predicted by using appropriate mixing formulas.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-238
TijdschriftProgress in Electromagnetics Research C
Volume41
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Candidate for tissue mimicking material made of an epoxy matrix loaded with alginate microspheres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit