Can lattice models predict the density of states of amorphous organic semiconductors?

F. May, B. Baumeier, C. Lennartz, D. Andrienko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Can lattice models predict the density of states of amorphous organic semiconductors?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie