Can I find a partner? Undecidability of partner existence for open nets

P. Massuthe, A. Serebrenik, N. Sidorova, K. Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Can I find a partner? Undecidability of partner existence for open nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen