Burmester's theorem and the synthesis of mechanisms

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Proof of a theorem useful in the synthesis of mechanisms by means of a theorem from instantaneous kinematics.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-436
TijdschriftJournal of Mechanisms
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Burmester's theorem and the synthesis of mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit