Bulk photovoltaic effect in an organi c polar crystal

R.K. Vijayaraghavan, S.C.J. Meskers, M. Abdul Rahim, S. Das

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
184 Downloads (Pure)

Samenvatting

Organic polar crystals from the donor–acceptor substituted 1,4-diphenybutadiene 1 can generate a short-circuit photocurrent and a photovoltage upon illumination with near UV light. The photocurrent and photovoltage are attributed to a bulk photovoltaic effect. The bulk photovoltaic effect has been known for inorganic polar crystals for decades and can now also be demonstrated for organic polar crystals.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6530-6533
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume50
Nummer van het tijdschrift49
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bulk photovoltaic effect in an organi c polar crystal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit