Building systems from simple hyperbolic ones

H.J. Zwart, Y. Le Gorrec, B. Maschke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this article we introduce a technique that derives from the existence and uniqueness of solutions to a simple hyperbolic partial differential equation (p.d.e.) the existence and uniqueness of solutions to hyperbolic and parabolic p.d.e.'s. Among others, we show that starting with an impedance passive system associated to the undamped wave equation, we can obtain an impedance passive system associated to the heat conduction equation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftSystems and Control Letters
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building systems from simple hyperbolic ones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit