Bromine nuclear magnetic resonance in antiferromagnetic MnBr2·4H2O

C. H.W. Swüste, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Br nuclear magnetic resonance spectra have been examined in antiferromagnetic MnBr2 ·4H2O at temperatures down to 0.4 K. In the frequency range 10-90 MHz 12 Br resonances were observed. Methods are described to determine the magnitude and orientation of the internal magnetic field at the bromine nucleus.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)415-426
Aantal pagina's12
TijdschriftPhysica
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1972

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bromine nuclear magnetic resonance in antiferromagnetic MnBr<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit