Bouw commissioning: een planmatig toetsingsproces voor bouwprojecten

F. Kanjaa, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de bouwnijverheid worden de projecten steeds complexer en is het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds moeilijker om het bouwproces op een effectieve en efficiënte manier te doorlopen. Dit is onder andere te herleiden uit het feit dat de bouwnijverheid te maken heeft met hoge faalkosten en tekortschietende kwaliteit. Daarom biedt Bouw Commissioning Nederland B.V. een dienst aan waarmee het bouwproces kan worden getoetst, om zo tijdig eventuele knelpunten te constateren. Hierdoor kan de klant op tijd anticiperen om het negatieve effect van een fout in het project te reduceren en mogelijk te voorkomen.In de praktijk blijkt dat het toetsingsproces per project varieert en de kennis en ervaring in de toetsing onvoldoende wordt vastgelegd of aanwezig is. Hierdoor is er een behoefte aan een effectieve en efficiënte toetsingsmethodiek voor voornamelijk grote en complexe bouwprojecten. In het kader van de bedrijfsopdracht diende een integrale Bouw Commissioning-methodiek ontwikkeld te worden, bestaande uit een toetsingsproces en ondersteunende instrumenten voor Bouw Commissioning Nederland.De doelstelling van het onderzoek is verwezenlijkt door in eerste instantie de ontwikkelingen op het gebied van Bouw Commissioning te onderzoeken. Op basis van de resultaten zijn specificaties voor de Bouw Commissioning-methodiek geformuleerd. Vervolgens is aan de hand van deze specifieke eisen de Bouw Commissioning-methodiek ontworpen en uitgewerkt. Tot slot zijn onderdelen van de Bouw Commissioningmethodiek getoetst, namelijk: de risicoworkshop en het Bouw Commissioninginstrument.De methodiek bestaat uit een Bouw Commissioning-proces en een ondersteunend Bouw Commissioning-instrument. Het proces begint met een 'Intake' waarin de stand van zaken in een project worden bepaald en vastgelegd in een document. Vervolgens wordt een kwalitatieve risicoanalyse ('Risicodiagnose') uitgevoerd om te bepalen wat de kritische onderdelen in een project zijn. De resultaten worden weergegeven in de vorm van een risicoprofiel. Aan de hand van de risico's worden de belangrijkste projectdocumenten bepaald die getoetst dienen te worden. Daarna wordt in een 'Bouw Commissioning-plan' beschreven hoe de geselecteerde projectdocumenten getoetst moeten worden.Vervolgens wordt in de 'Toetsing' de documenten getoetst en wordt alles vastgelegd in een logboek. Tot slot worden de bevindingen in een 'Rapport' aan de opdrachtgever en teamleden overhandigd.
  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Datum van toekenning1 jan. 2005
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-444-0547-0
  StatusGepubliceerd - 2005

  Bibliografische nota

  Eindverslag Bedrijfsopdracht SAI.

  Citeer dit