Bounds for systems of lines, and Jacobi polynomials

Ph. Delsarte, J.M. Goethals, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

134 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-105
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume30
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit