Boundary value problems in diffraction theory and lifting surface theory

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)205-293
  TijdschriftCompositio Mathematica
  Volume16
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit