Bouncing oil droplet in a stratified liquid and its sudden death

Yanshen Li, Christian Diddens, Andrea Prosperetti, Kai Leong Chong, Xuehua Zhang (Corresponding author), Detlef Lohse (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bouncing oil droplet in a stratified liquid and its sudden death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie