Bonding of hydrogen atoms to iridium tetramer clusters: the effect of magnesium(2+) ions

W. Biemolt, A.P.J. Jansen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bonding of hydrogen atoms to iridium tetramer clusters: the effect of magnesium(2+) ions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie