Block-iterative generalized decision feedback equalizers for large MIMO systems: algorithm design and asymptotic performance analysis

Y.-C. Liang, S. Sun, Chin Keong Ho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Block-iterative generalized decision feedback equalizers for large MIMO systems: algorithm design and asymptotic performance analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen