Black-Box Multi-Rotor Model Estimation by LPV-SS Identification

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit