Biophilic Design in Architecture and Its Contributions to Health, Well-being, and Sustainability: A Critical Review

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
2216 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biophilic Design in Architecture and Its Contributions to Health, Well-being, and Sustainability: A Critical Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology