Biomechanics of noncemented total hip arthroplasty

H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1275-1276
TijdschriftJournal of the Japanese Orthopaedic Association
Volume66
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit