Biocompatible macro-initiators controlling radical retention in microfluidic on-chip photopolymerization of water-in-oil emulsions

Y. Ma, J. Thiele, L.K.E.A. Abdelmohsen, J. Xu, W.T.S. Huck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A series of water-soluble macro-initiators is synthesized to avoid radical loss in microfluidic on-chip photo cross-linking of hyaluronic acid methacrylate-containing water-in-oil emulsions. Their superior performance over known photo-initiators through the generation of water-soluble radicals and excellent biocompatibility are demonstrated.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112-114
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biocompatible macro-initiators controlling radical retention in microfluidic on-chip photopolymerization of water-in-oil emulsions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit