Bifurcation of periodic solutions satisfying the zero-Hamiltonian constraint in reversible differential equations

R.E. Beardmore, M.A. Peletier, C.J. Budd, M.A. Wadee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1461-1488
TijdschriftSIAM Journal on Mathematical Analysis
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit